Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılabilecek İktisadi Kıymet Tutarı

AMORTİSMAN AYIRMADA ALT SINIR

 

YILLAR

 

TUTAR

 

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

2020

1.400

VUK Genel Tebliği Sıra No:513

2019

1.200

VUK Genel Tebliği Sıra No:504

2018

1.000

VUK Genel Tebliği Sıra No:490

2017

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012

770

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

 

 

Amortisman Oranları

Vergilerinizi Ödeyebileceğiniz Anlaşmalı Bankalar

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.  

Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, 

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

• Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

• Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

• Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 

• Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 

• Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  (PTT)

vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir. 

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacaktır.

Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi), 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,  tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,  sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının, aşağıda unvanları belirtilen bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam edilmektedir. 

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

• Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

• Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 

• Akbank T.A.Ş. 

• Şekerbank T.A.Ş. 

• Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 

• Türkiye İş Bankası A.Ş.

• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

• ING Bank A.Ş.  

• QNB Finansbank A.Ş. 

• HSBC Bank A.Ş.  

• Alternatifbank A.Ş.    

• Denizbank A.Ş. 

• Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 

• Odea Bank A.Ş. 

• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
(G.V.K. Madde 82)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2020

40.000 TL

310 Seri No.lu Genel Tebliği

2019

33.000 TL

305 Seri No.lu Genel Tebliği

2018

27.000 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

24.000 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

24.000 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

23.000 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

21.000 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

21.000 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

20.000 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

 

 

 

Asgari Ücretten Yapılan Kesintiler

ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN KESİNTİLERİ

AÇIKLAMA

2020 YILI

2019 YILI

2018 YILI

2017 YILI

2016 YILI

ASGARİ ÜCRET

   2.943,00

   2.558,40

   2.029,50

   1.777,50

   1.647,00

SGK PRİMİ (%14)

      412,02

      358,18

      284,13

      248,85

      230,58

İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)

        29,43

        25,58

        20,30

        17,78

        16,47

GELİR VERGİSİ MATRAHI

   2.501,55

   2.174,64

   1.725,07

   1.510,88

   1.399,95

GELİR VERGİSİ (%15)

      375,23

      326,20

      258,76

      226,63

      209,99

DAMGA VERGİSİ (%07,59)

        22,34

        19,42

        15,40

        13,49

        12,50

KESİNTİLER TOPLAMI

      839,02

      729,38

      578,59

      506,75

      469,54

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (*)

      220,73

      191,88

      152,21

      133,31

      123,53

NET ASGARİ ÜCRET

   2.324,71

   2.020,90

 1.603,12

   1.404,06

   1.300,99

NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Ba-Bs Formları ile Bildirim

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Bina İnşaat Maliyet Bedelleri Cetveli

Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Damga Vergisi Tutarları

Defter Tasdik Zamanları

DEFTER TASDİK ZAMANI (V.U.K. MADDE 221)

TASDİK HALLERİ

TASDİK ZAMANI

DAYANAĞI

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler

Ertesi yılın Ocak ayı, hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde

V.U.K.222.Maddesi

Öteden beri işe devam edenler

Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde)

V.U.K.221.Maddesi

Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler

Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda

 

Yeni işe başlayanlar

İşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.)

V.U.K.221.Maddesi

Yeni işe başlayan,sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler

İşe başlama,sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;vergi muafiyeti kalkanlar,muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde

V.U.K.221.Maddesi

Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme

Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce

V.U.K.221.Maddesi

NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyerinin olmaması halinde ikametgahının bulunduğu yerdeki (bulunduğu yerden kasıt, ilin büyükşehir belediyeliği, varsa merkez ilçeler de dâhil olmak üzere büyükşehir belediye hudutları içinde kalan kısım, merkez ilçe olmayan diğer ilçelerde ise, o ilçe belediye hudutları içinin esas alınması anlaşılacaktır.) noterlere tasdik ettirilir.

Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir işyeri için işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere defter tasdik ettirebileceği gibi merkezden tek bir defter tasdik ettirmek suretiyle bu defterde merkez ve şube hesaplarını ayrı ayrı kodlayarak izlemesi de mümkün bulunmaktadır.

Defterler, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.

 

Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
(G.V.K. Mükerrer 80)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2020

18.000 TL

310 Seri No.lu Genel Tebliği

2019

14.800 TL

305 Seri No.lu Genel Tebliği

2018

12.000 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

11.000 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

11.000 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

10.600 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

9.700 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

9.400 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

8.800 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

 
 

Değerli Kağıt Bedelleri

Elektronik Ortamda Beyannamesini Gönderme Yetkisi

Elektronik ortamda beyannamesini göndermeye yetkisi olanların listesi;

  • Avukatlar
  • Noterler
  • Bankalar
  • SMMM
  • YMM
  • SM
  • Yanında Bağımlı Meslek Mensubu Çalıştıran Mükellefler
  • YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamış Mükellefler
  • Faal olmayan Meslek Mensubu
  • Geliri Limit üstü olan Mükellefler (Aktif büyüklüğü veya Cirosu belli bir limitin üstünde olanlar)
  • Kamu İdareleri (Resmi Kurumlar)
  • Meslek Odaları (Hem kendileri için, hem de Basit usulde vergilendirilen üyeleri için)
  • Kurumsal Kamu (Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman İşletmeleri, THY gibi)

Engellilik İndirimi

 

ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI

(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

1400

1200

1000

1200

900

880

800

800

II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

790

650

530

650

460

440

400

400

III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

350

290

240

290

210

200

190

190

Fatura Düzenleme Sınırı

FATURA DÜZENLEME SINIRI

(V.U.K. MADDE:232)

YILLAR

TUTAR

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

2020

1.400

VUK Genel Tebliği Sıra No:513

2019

1.200

VUK Genel Tebliği Sıra No:504

2018

1.000

VUK Genel Tebliği Sıra No:490

2017

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012

770

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

 
 

Gecikme Zammı Oranları

GECİKME ZAMMI TABLOSU

GENEL TEBLİĞ NO /
MADDE NO/B.K.K. NO 

UYGULAMA TARİHLERİ

ORANI

359

01/01/1981 - 29/02/1984 Tarihleri arasında

1.Ay

10%

 

 

Diğer Aylar için Aylık

3%

367

01/03/1984 - 31/08/1985 Tarihleri arasında

1.Ay

10%

 

 

Diğer Aylar için Aylık

4%

370

01/09/1985 - 31/05/1988 Tarihleri arasında

1.Ay

10%

 

 

Takip Eden 5 Ay için Aylık

7%

 

 

Diğer Aylar için Aylık

5%

372

01/06/1988 - 31/12/1988 Tarihleri arasında

İlk 3 Ay

10%

 

 

Takip Eden 3 Ay için Aylık

8%

 

 

Diğer Aylar için Aylık

6%

375

01/01/1989 - 31/12/1989 Tarihleri arasında

İlk 4 Ay için Aylık

10%

 

 

Diğer Aylar için Aylık

7%

378

01/01/1990 - 29/12/1993 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

7%

381

30/12/1993 - 07/03/1994 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

9%

383

08/03/1994 - 30/08/1995 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

12%

389

31/08/1995 - 31/01/1996 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

10%

391

01/02/1996 - 08/07/1998 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

15%

403

09/07/1998 - 19/01/2000 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

12%

408

20/01/2000 - 01/12/2000 Tarihleri arasında

Her Ay için

6%

411

02/12/2000 - 28/03/2001 Tarihleri arasında

Her Ay için

5%

415

29/03/2001 - 30/01/2002 Tarihleri arasında

Her Ay için

10%

422

31/01/2002 - 11/11/2003 Tarihleri arasında

Her Ay için

7%

429

12/11/2003 - 01/01/2004 Tarihleri arasında

Her Ay için

4%

5035 Sayılı Kanunun
4. maddesi

02/01/2004 - 01/03/2005 Tarihleri arasında

Her Ay için

4%

434

02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında

Her Ay için

3%

438

21/04/2006 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

2,5%

2009/15565 Sayılı B.K.K.

19/11/2009 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

1,95%

2010/965 Sayılı B.K.K.

19/10/2010 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

1,40%

62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

05/09/2018 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

2 %

1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

01/07/2019 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

2,5 %

1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

02/10/2019 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

2 %

 

Geçici Vergi Oranları

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Yıllar

Gelir Vergisi

Mükellefleri İçin

Kurumlar Vergisi

Mükellefleri İçin

2020

% 15

% 22

2019

% 15

% 22

2018

% 15

% 22

2017

% 15

% 20

2016

% 15

% 20

2015

% 15

% 20

2014

% 15

% 20

2013

% 15

% 20

2012

%  15

%  20

 

Gelir Vergisi Tarifesi

2020 YILI İÇİN

22.000 TL’ye kadar

%15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL fazlası

%20

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 (ücret gelirlerindde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL) fazlası

%27

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL) fazlası

%35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL) fazlası

%40

 

2019 YILI İÇİN

18.000 TL’ye kadar

%15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL fazlası

%20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 (ücret gelirlerindde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL) fazlası

%27

98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL) fazlası

%35

 

2018 YILI İÇİN

14.800 TL’ye kadar

%15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL fazlası

%20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 (ücret gelirlerindde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL) fazlası

%27

90.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL) fazlası

%35

 

2017 YILI İÇİN

13.000 TL’ye kadar

%15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL fazlası

%20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 (ücret gelirlerindde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL) fazlası

%27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL) fazlası

%35

 

2016 YILI İÇİN

12.600 TL’ye kadar

%15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL fazlası

%20

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 (ücret gelirlerindde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL) fazlası

%27

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL) fazlası

%35

 

Harç Tutarları

KDV Oranları

Kurumlar Vergisi Oranları

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

Hesap Dönemi

Oranı

Dayanağı

2020 Yılı

%22

K.V.K. Geçici Madde 10

2019 Yılı

%22

K.V.K. Geçici Madde 10

2018 Yılı

%22

K.V.K. Geçici Madde 10

2017 Yılı

%20

K.V.K Mad.32

2016 Yılı

%20

K.V.K Mad.32

2015 Yılı

%20

K.V.K Mad.32

2014 Yılı

%20

K.V.K Mad.32

2013 Yılı

%20

K.V.K Mad.32

 

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları - Tam Mükellef

KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI           
(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri ve 2009/14594 s.BKK. Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili Madde

Açıklama

Oran

 KVK 15/1-a

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri

%3

KVK15/l-b KVK Geç.1/4

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri

%20

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Eurobondlardan elde edilen hariç)

%0

GVK Geç. 67/4

Mevduat Faizleri

Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

13%, 15%, 18%

Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

10%, 12%, 15%

GVK Geç. 67/4

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları

Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

13%, 15%, 18%

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

10%, 12%, 15%

GVK Geç. 67/4

Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları

%15

GVK Geç. 67/4

Menkul Kıymetlerin Geri Alım Ve Satım Taahhüdü Ve İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Menfaatler (Repo Gelirleri)

%15

GVK Geç.67/8

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ite konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları

%0

KVK 15/2

Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın
sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden,        

%15

GVKGeç.61ve Geç. 69

24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde indirilen) kısım

%19.8

GVK Geç. 67/1

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)

%0

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

%0

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev'i tahvil ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar     

%0

GVT Geç.67/1

Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler

Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden

%0

Diğerlerinden

%10

GVK Geç 67 1,2,3,4

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK'nun Geçici 67'inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden,

%0

 

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları - Dar Mükellef

KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili Madde

Açıklama

Oran

KVK 30/1-a

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri

%3

KVK 30/1-b

Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri

%5

KVK 30/1-b

Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri
   

%20

KVK 30/1-c

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından

%1

KVK 30/1-c

Diğer gayrimenkul sermaye iratları

%20

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen h er nevi
tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu
Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden sağlanan gelirler  

%0

Geç. 67/4

Mevduat Faizleri

Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

13%, 15%, 18%

Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

10%, 12%, 15%

Geç. 67/4

Menkul Kıymetlerin Geri Alım Ve Satım Taahhüdü Ve İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Menfaatler (Repo Gelirleri)

%15

Geç. 67/4

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları

Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

13%, 15%, 18%

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

10%, 12%, 15%

Geç. 67/4

Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları

%15

KVK 30/1-ç
KVK 30/1-ç

Her nevi alacak faizlerinden;

-Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil)

-Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden

-Katılım  bankaları tarafından  ödenen kâr payları  hariç  olmak üzere,  mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden

 

 

 

 

%0

 

 

%1

 

 

%5

KVK 30/1-ç

GVK'nun 75/10'uncu maddesinde yazılı menkul
sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen faizler)              

 

%10

 

 

 

KVK 30/2

Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden

 

%20

KVK 30/3

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden

 

 

%15

KVK 30/5

Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden 

%0

KVK 30/6

Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze
aktardıkları tutar üzerinden

%15

GVK Geç. 67/1

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)

%0

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

%0

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev'i tahvil (Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

%0

GVK Geç. 67/1

Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler  

Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden

0%

Diğerlerinden

10%

KVK 30/7

Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın

 

 

%30

 

 

Konut Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları

MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARLARI

GELİRİN ELDE EDİLDİĞİ YIL

İSTİSNA TUTARI

DAYANAĞI

2020

6.600.-TL

310 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2019

5.400.-TL

305 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2018

4.400.-TL

302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2017

3.900.-TL

296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2016

3.800.-TL

290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

3.600.-TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2014

3.300.-TL

285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2013

3.200.-TL

284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2012

3.000.-TL

280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 

Özel Tüketim Vergisi Tutarları ve Oranları

Tecil Faiz Oranları

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI

Dönemler

Faiz Oranı (Yıllık)

Yasal Düzenleme

25.01.2000 - 20.12.2000 tarihleri arasında

% 48

409 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

21.12.2000 - 30.03.2001 tarihleri arasında

% 36

412 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

31.03.2001 - 01.02.2002 tarihleri arasında

% 72

416 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

02.02.2002 - 11.11.2003 tarihleri arasında

% 60

421 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

12.11.2003 - 03.03.2005 tarihleri arasında

%36

429 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

04.03.2005 - 27.04.2006 tarihleri arasında

%30

434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında

%24

438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

21.11.2009 tarihinden itibaren

%19

Seri : C Sıra No : 1 Tahsilat Genel Tebliği

21.10.2010 tarihinden itibaren

%12

Seri : C Sıra No : 2 Tahsilat Genel Tebliği

06.09.2018 tarihinden itibaren

%22

Seri : C Sıra No : 3 Tahsilat Genel Tebliği

25.10.2019 tarihinden itibaren

%19

Seri : C Sıra No : 4 Tahsilat Genel Tebliği

 

 

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye
İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
(G.V.K. Madde 86)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2019

2.600 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2018

1.800 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

1.600 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

1.580 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

1.500 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

1.400 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

1.390 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

1.290 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

 

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Cezalar ile İlgili Maktu Hadler

Vergiden İstisna Yemek Bedeli

Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları
(G.V.K. 23/8)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2020

23,00 TL

310 Seri No.lu Genel Tebliği

2019

19,00 TL

305 Seri No.lu Genel Tebliği

2018

16,00 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

14,00 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

13,70 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

13,00 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

12,00 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

12,00 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

11,70 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

 

Yeniden Değerleme Oranları

YILLAR

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2019

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:512)

% 22,58

2018

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:503)

% 23,73

2017

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:484)

%14,47

2016

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:474)

%3,83

2015

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:457)

%5,58

2014

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:441)

%10,11

2013

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:430)

%3,93

2012

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:419)

%7,80

2011

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:410)

%10,26

2010

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:401)

%7,7

 

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar

VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ

SIRA NO

VAKFIN UNVANI

MERKEZİ

BAKANLAR KURULU / CUMHURBAŞKANI  KARARININ

TARİHİ

SAYISI

1

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ESKİ ADI:YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI)

İSTANBUL

18.12.2000

2000/1866

2

500.YIL VAKFI

İSTANBUL

27.03.1992

92/2901

3

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİNİ DESTEKLEME VAKFI

KAYSERİ

28.01.2013

2013/4247

4

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI

ANKARA

21.04.1981

8/2826

5

AFYON EĞİTİM VAKFI

AFYON

03.11.1991

91/2412

6

AHMET MUHİP-MÜNİRE DIRANAS EĞİTİM VAKFI

ANKARA

12.01.1998

98/10528

7

AHMET VE NEZAHAT KELEŞOĞLU VAKFI

İSTANBUL

16.12.2011

2011/2601

8

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEYH ZAYED ÇOCUK KORUMA VAKFI
(ESKİ ADI: SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEYH ZAYED ÇOCUK KORUMA VAKFI)

ANKARA

29.11.1994

94/6398

9

AKEV ASİLSOY KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

11.04.1996

96/8022

10

AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

İSTANBUL

16.06.1995

95/7038

11

AKÖZ VAKFI

İSTANBUL

16.07.2014

2014/6648

12

ALARKO EĞİTİM-KÜLTÜR VAKFI

İSTANBUL

23.11.1990

90/1199

13

ALBAYRAK VAKFI

İSTANBUL

11.06.2012

2012/3300

14

ALİ EKİNCİ VAKFI

İSTANBUL

03.04.1995

95/6770

15

ALİ HAYDAR AKIN VAKFI

İSTANBUL

28.07.1986

86/10837

16

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, SANAT VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI

İSTANBUL

09.09.2008

2008/14129

17

ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI

İSTANBUL

26.11.1971

7/3492

18

ANADOLU ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (ANAÇEV)

ANKARA

21.10.1997

97/10120

19

ANADOLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI

İSTANBUL

09.07.1981

8/3341

20

ANADOLU OTİZM EĞİTİM VE MÜCADELE GEYDİRİCİ VAKFI

İZMİR

04.12.2017

2017/11151

21

ANKARA ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI

ANKARA

28.09.1989

89/14601

22

ANKARA HAMİYET VE İRFAN (A.H.İ) VAKFI

ANKARA

16.07.2012

2012/3418

23

ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI

ANKARA

15.04.1983

83/20888

24

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI

ANKARA

12.08.1997

97/9812

25

ANNE VE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI

İSTANBUL

25.02.1999

99/12502

26

ANTALYA YETİM VE MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDIM VAKFI

ANTALYA

20.04.1998

98/11016

27

AYDIN DOĞAN VAKFI

İSTANBUL

21.11.1997

97/10284

28

AYHAN ŞAHENK VAKFI

İSTANBUL

23.07.1997

97/9760

29

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI

İSTANBUL

16.12.2011

2011/2614

30

BAKIRKÖY AKIL HASTANESİ VAKFI

İSTANBUL

18.03.1981

8/2579

31

BALIKESİR VEREM VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI

BALIKESİR

26.07.1983

83/6900

32

BAYRAMPAŞA YEŞİL CAMİİ İLME HİZMET VAKFI

İSTANBUL

10.02.2014

2014/5907

33

BEREKET VAKFI

İSTANBUL

21.11.1990

90/1182

34

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULUBÜ-KABATAŞ ERKEK LİSELİLER EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

İSTANBUL

27.12.2018

523

35

BEYOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

İSTANBUL

15.08.2017

2017/10782

36

BEZMİALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA HASTANESİ KLİNİKLERİNE YARDIM VAKFI

İSTANBUL

01.02.1986

86/10338

37

BİLİM VE İNSAN VAKFI

İSTANBUL

24.07.2017

2017/10636

38

BİLİM VE SANAT VAKFI

İSTANBUL

09.07.2007

2007/12385

39

BİRLİK VAKFI

İSTANBUL

13.01.2014

2014/5833

40

BİTLİS EĞİTİM VE TANITMA VAKFI

ANKARA

27.10.1990

90/1094

41

BİZİM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI

İSTANBUL

03.04.1986

86/10555

42

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI

İSTANBUL

12.08.1993

93/4805

43

BOĞAZİÇİ VAKFI

İSTANBUL

12.02.2014

2014/6000

44

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI

İZMİR

21.11.2003

2003/6549

45

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI (ESKİ ADI:ASIM KOCABIYIK KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI)

İSTANBUL

29.07.1998

98/11619

46

BURSA COŞKUNÖZ EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI:COŞKUNÖZ EĞİTİM VAKFI)

BURSA

25.07.1997

97/9693

47

CELAL BAYAR VAKFI

BURSA

12.12.1977

7/14410

48

CEMİYETİ HAYRİYE VAKFI

KONYA

26.10.1976

7/13117

49

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI

İSTANBUL

28.09.1989

89/14601

50

CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI

İZMİR

23.06.2008

2008/13848

51

CUMHURİYETÇİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI

İSTANBUL

27.05.1998

98/11209

52

ÇAMLICA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

İSTANBUL

10.03.2019

814

53

ÇAMLICA KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI

İSTANBUL

15.09.1991

91/2285

54

ÇAYELİ VAKFI

İSTANBUL

02.10.2018

159

55

ÇAYKARA VE DERNEK PAZARI EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

05.01.1987

87/11437

56

ÇEVRE EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI (ESKİ ADI:SİSATEV-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK TESİSLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI)

ANKARA

05.01.1991

91/1352

57

ÇİMENTAŞ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

İZMİR

18.12.1991

91/2523

58

ÇOCUK HASTALIKLARI  ARAŞTIRMA VAKFI

ANKARA

15.01.1993

93/4115

59

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI

ADANA

14.06.1994

94/5768

60

ÇUKUROVA YÜKSEKÖĞRETİMİ GÜÇLENDİRME VAKFI (ESKİ ADI:ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI)

ADANA

16.07.1978

7/16215

61

DANIŞTAY HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI

ANKARA

11.12.1998

98/12198

62

DARÜLACEZE VAKFI

İSTANBUL

07.09.1994

94/6080

63

DARÜL-EYTAM VAKFI

İSTANBUL

25.10.2019

1730

64

DENİZLİ YETİM ACİZ VE MUHTAÇLARI KORUMA VAKFI

DENİZLİ

06.08.1992

92/3384

65

DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI

İSTANBUL

10.08.2009

2009/15313

66

DR. NEJAT F. ECZACIBAŞI VAKFI

İSTANBUL

27.02.1978

7/14917

67

DR.(H.C.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI (ESKİ ADI: KALESERAMİK EĞİTİM VAKFI)

İSTANBUL

08.05.1998

98/11124

68

DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ (İSTANBUL AKADEMİSİ) VAKFI

İSTANBUL

08.05.1998

98/11124

69

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI VAKFI

İZMİR

15.04.2010

2010/351

70

EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

İZMİR

21.05.2000

2000/766

71

EGE ORMAN VAKFI

İZMİR

20.04.1998

98/11016

72

EĞİTİMİ DESTEKLEME VAKFI (ESKİ ADI: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI )

ESKİŞEHİR

28.03.1986

86/10525

73

ELAZIĞ İZZETPAŞA VAKFI

ELAZIĞ

14.09.1977

7/13945

74

ELAZIĞ KÜLTÜR VE TANITMA VAKFI

ANKARA

25.01.1996

96/7839

75

ELGİNKAN VAKFI

İSTANBUL

27.11.1989

89/14816

76

ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI

İSTANBUL

02.05.1983

83/6537

77

ENSAR VAKFI

İSTANBUL

16.08.2012

2012/3582

78

ERDOĞAN MUSTAFA AKDAĞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

YOZGAT

27.01.1998

98/10601

79

ERZİNCAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

20.06.2016

2016/8977

80

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI YARDIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VAKFI

ERZURUM

16.12.2011

2011/2622

81

ESKİŞEHİR ÖĞRETİM VE EĞİTİM VAKFI

ESKİŞEHİR

05.06.1970

7/764

82

ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ VAKFI

MALATYA

10.12.2007

2007/13107

83

EYMİR KÜLTÜR VAKFI

İSTANBUL

12.07.2005

2005/9172

84

FEYZİ AKKAYA TEMEL  EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

21.09.1978

7/16557

85

FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI

İSTANBUL

10.01.1975

7/3921

86

FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI

İSTANBUL

20.12.2010

2010/1204

87

FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRE MEKTEPLERİ VE HASTAHANELERİ VAKFI

İSTANBUL

11.04.1970

7/475

88

GALATASARAY EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

08.11.1982

8/5685

89

GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI

GAZİANTEP

19.09.2016

2016/9165

90

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI

GAZİANTEP

21.06.1973

7/6657

91

GEDİK EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI

İSTANBUL

21.11.2003

2003/6550

92

GENÇ HAYAT VAKFI

İSTANBUL

30.01.2012

2012/2762

93

GEYRE VAKFI

İSTANBUL

17.01.2008

2008/13150

94

GÖZ NURUNU KORUMA VAKFI

İSTANBUL

31.05.1985

85/9544

95

GSD EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

15.06.1998

98/11288

96

GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI

RİZE

24.07.2017

2017/10637

97

GÜRSOY EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

İSTANBUL

30.12.1999

99/13882

98

GÜRSOY EĞİTİM, TARİH, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI

İSTANBUL

19.07.2019

1326

99

HABERAL EĞİTİM VAKFI

ANKARA

22.11.1989

89/14784

100

HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI

ANKARA

13.03.1998

98/10806

101

HACI ÖMER SABANCI VAKFI

İSTANBUL

17.07.1973

7/6760

102

HALİS TOPRAK VAKFI

İSTANBUL

25.02.1999

99/12502

103

HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI

İSTANBUL

05.01.2006

2006/9946

104

HAYRA HİZMET VAKFI

KONYA

27.08.1984

84/8489

105

HIZIROĞLU VAKFI

ANKARA

12.12.1997

97/10406

106

HİSAR EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

23.08.1973

7/7031

107

HOŞGÖR FATİH İLİM ARAŞTIRMA VAKFI

GAZİANTEP

24.07.2017

2017/10634

108

HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI VAKFI

ÇANAKKALE

06.07.1981

8/3292

109

HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN VAKFI (ESKİ ADI:FİNANS VAKFI)

İSTANBUL

29.11.1994

94/6398

110

HZ. İBRAHİM HALİLULLAH KÜLTÜR VE EĞİTİMVAKFI

ŞANLIURFA

02.05.1986

86/10686

111

ISPARTA HAYIRLAR EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI

ISPARTA

04.11.1990

90/1112

112

İBN'ÜL-EMİN MAHMUT KEMAL İNAL VAKFI

İSTANBUL

02.09.1980

8/1576

113

İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI

ANKARA

04.01.2008

2008/13259

114

İHLAS VAKFI

İSTANBUL

12/02/2016

2016/8654

115

İHSAN DOĞRAMACI BİLİM VE ARAŞTIRMA  VAKFI(ESKİADI:HACETTEPE TIP MERKEZİ VAKFI)

ANKARA

06.07.1968

6/10326

116

İHSAN DOĞRAMACI EĞİTİM VAKFI(ESKİ ADI:HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ VAKFI)

ANKARA

03.11.1973

7/7410

117

İHSAN DOĞRAMACI SAĞLIK VAKFI (ESKİ ADI:HACETTEPE ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ VAKFI)

ANKARA

28.05.1971

7/2495

118

İHSAN DOĞRAMACI VAKFI

ANKARA

13.10.1973

7/7277

119

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

İSTANBUL

12.12.1986

86/11309

120

İLİM YAYMA VAKFI

İSTANBUL

31.12.1974

7/9268

121

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VAKFI

MALATYA

09.05.1996

96/8164

122

İNÖNÜ VAKFI

ANKARA

20.09.1984

84/8521

123

İNSAN EĞİTİMİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI

İSTANBUL

12.02.2016

2016/8656

124

İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI

İSTANBUL

04.04.2011

2011/1799

125

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI

İSTANBUL

23.07.2001

2001/2871

126

İNSANİ DEĞERLER VE RUH SAĞLIĞI VAKFI

İSTANBUL

01.04.2013

2013/4587

127

İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI

İSTANBUL

29.11.1989

89/14837

128

İSMAİL DOKUZAĞAÇLI (KADIOĞLU) HURİYE UĞURLUDOĞAN
TÜRK EMNİYET TEŞKİLATI ŞEHİTLERİ VE MALÜLLERİ DUL VE YETİMLERİNİN EĞİTİM VE YARDIM VAKFI

İSTANBUL

11.04.1984

84/7929

129

İSTANBUL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFINA (İSAR)

İSTANBUL

18.09.2018

107

130

İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI

İSTANBUL

22.06.2015

2015/7907

131

İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

09.11.1991

91/2454

132

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI

İSTANBUL 

24.07.2017

2017/10635

133

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

İSTANBUL

25.12.1984

84/8917

134

İSTANBUL MARMARA EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

10.11.1998

98/12014

135

İSTANBUL MODERN SANAT VAKFI

İSTANBUL

04.04.2011

2011/1960

136

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

İSTANBUL

01.09.1997

97/9898

137

İSTANBUL TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ VAKFI

İSTANBUL

30.10.1986

86/11134

138

İSTANBUL TEKNİK  ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI

İSTANBUL

08.05.1998

98/11124

139

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VAKFI

İSTANBUL

23.06.1992

92/3221

140

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI

İSTANBUL

13.11.2001

2001/3702

141

İSTEK İSTANBUL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

İSTANBUL

20.09.1984

84/8537

142

İŞİTME ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI

ESKİŞEHİR

12.01.1990

90/11

143

İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI

İZMİR

06.09.1990

90/878

144

İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

İZMİR

01.09.1997

 97/9911

145

İZZET BAYSAL VAKFI

İSTANBUL

26.02.1987

 87/11540

146

KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

10.08.1990

90/751

147

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI

İSTANBUL

29.01.2001

2001/2009

148

KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI

İSTANBUL

24.07.2017

2017/10632

149

KADİR HAS VAKFI (ESKİ ADI: TÜRK EĞİTİMİNE ÖZGÜ KADİR HAS VAKFI)

İSTANBUL

23.02.1992

92/2779

150

KALEM EĞİTİM,KÜLTÜR, SANAT, ÇEVRE VE SAĞLIK VAKFI

İSTANBUL

14.05.2018

2018/11797

151

KAMU ARAŞTIRMALARI VAKFI

ANKARA

02.01.2014

2014/5773

152

KARTAL VAKFI

ANKARA

11.07.2000

2000/1051

153

KAYSERİ YÜKSEK ÖĞRENİM VE YARDIM VAKFI

KAYSERİ

09.12.1974

7/9267

154

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VE ONKOLOJİ MERKEZİ KURMA VE GELİŞTİRME VAKFI

İZMİR

16.11.2000

2000/1862

155

KENAN EVREN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

MUĞLA

29.12.1997

97/10481

156

KOCAELİ EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI: KOCAELİ EĞİTİM VE GENÇLİK VAKFI)

KOCAELİ

28.03.1995

95/6752

157

KONYA-EREĞLİ ZİHİNSEL VE FİZİKSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI

KONYA

14.06.2006

2006/10608

158

KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

ERZURUM

08/04/1980

8/646

159

LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI: ANKARA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI)

ANKARA

17.05.2000

2000/719

160

M. İHSAN ARSLAN VAKFI

ANKARA

06.08.2014

 2014/6720

161

MAHMUD ESAD COŞAN EĞİTİM KÜLTÜR DOSTLUK VE YARDIMLAŞMA VAKFI

İSTANBUL

13.01.2014

2014/5824

162

MALATYA EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

20.12.1985

 85/10197

163

MALATYA HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI

MALAYTA

07.01.2002

2002/3663

164

MANEVİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

KOCAELİ

25.03.2013

2013/4487

165

MANİSA HUZUREVİ VAKFI

MANİSA

27.12.2005

2005/9846

166

MANİSA YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ VAKFI (ESKİ ADI: MANİSA YÜKSEK TAHSİL ÖĞRENCİ YURDU VAKFI)

ANKARA

06.09.1974

7/8921

167

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI

İSTANBUL

26.09.2016

2016/9274

168

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VAKFI

İSTANBUL

03.11.1991

91/2412

169

MEHMET RIFAT GÜZEL VE ŞERİFE GÜZEL VAKFI

İSTANBUL

08.02.1985

85/9108

170

MEHMET ZORLU EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI

İSTANBUL

12.07.2005

2005/9172

171

MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİİ DESTEKLEME VAKFI

ANKARA

09.11.1988

88/13476

172

MESS EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

23.12.1986

86/11340

173

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KADIKÖY SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ VAKFI (ESKİ ADI:MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KADIKÖY SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ VAKFI)

İSTANBUL

05.04.1993

93/4271

174

MİLLİ EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI )

ANKARA

12.12.1980

8/2096

175

MİLLİ KÜLTÜR VE AHLAKA HİZMET VAKFI

İZMİR

20.06.1975

7/10252

176

MURADİYE KÜLTÜR VAKFI

ANKARA

06.12.2004

2004/8190

177

NECAT NASIROĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

BATMAN

21.03.2019

844

178

NUH ÇİMENTO EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (ESKİ ADI: NUH ÇİMENTO SANAYİİ VAKFI)

KOCAELİ

17.11.1999

99/13655

179

NUN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

İSTANBUL

10.05.2018

2018/11725

180

OKMEYDANI SPOR VE EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

10.10.2018

172

181

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI

SAMSUN

20.12.1976

 7/12955

182

ORHAN YAVUZ TEKNİK EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

30.01.2012

2012/2761

183

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI

ANKARA

02.05.1983

83/6542

184

ÖZDİLEK EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

BURSA

26.03.2018

2018/11663

185

PROF.DR.CEMİ DEMİROĞLU TÜRK KARDİYOLOJİ VAKFI (ESKİ ADI: TÜRK KARDİYOLOJİ VAKFI )

İSTANBUL

01.08.1986

86/10942

186

PROF.DR.FUAT SEZGİN İSLAM BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI VAKFI

İSTANBUL

19.02.2018

2018/11428

187

PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY VAKFI

İSTANBUL

04.01.1976

7/11184

188

RAHMİ M. KOÇ MÜZECİLİK VE KÜLTÜR VAKFI( ESKİ ADI:RAHMİ M. KOÇ SANAYİ MÜZECİLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI)

İSTANBUL

12.12.1997

97/10396

189

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI

RİZE

02.01.2014

2014/5766

190

REYHAN KÜLTÜR VAKFI

İSTANBUL

20.04.2015

2015/7588

191

RİZE HİZMET VAKFI

RİZE

06.12.1991

91/2515

192

RÜŞTÜ AKIN VAKFI

İSTANBUL

20.01.1987

87/11428

193

SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

16.01.1990

90/84

194

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI

ANKARA

30.04.1986

86/10652

195

SAINT JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

05.06.1995

95/6883

196

SANCAKLAR EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI

İSTANBUL

03.01.2011

2011/1404

197

SANİ KONUKOĞLU VAKFI ESKİ ADI:HACI SANİ KONUKOĞLU VAKFI

GAZİANTEP

20.12.1995

95/7663

198

SELMA VE HACI OSMAN VASIB METİ ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE SAĞLIK YARDIM VAKFI

İSTANBUL

21.07.1976

7/12474

199

SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI

ANKARA

29.11.1994

94/6398

200

SEVDA CENAP AND MÜZİK VAKFI

ANKARA

30.11.1973

7/7541

201

SEVGİ VAKFI (ESKİ ADI: SEVGİ KURAN KURSU İMAM HATİP VE YÜKSEK OKUL OĞRENCİLERİNİ KORUMA EĞİTİM VAKFI)

ANKARA

22.06.2015

2015/7905

202

SITKI KOÇMAN VAKFI (ESKİ ADI: SITKI KOÇMAN MUĞLA ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI)

MUĞLA

11.01.2002

2002/3669

203

SİYASET EKONOMİ TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI

ANKARA

08.04.2013

2013/4603

204

SOSYAL DAYANIŞMA VE MUTLU EMEKLİLİK VAKFI

İZMİR

12.08.1993

93/4805

205

SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFI

ANKARA

30.07.2012

2012/3477

206

SUFFA VAKFI

İSTANBUL

20.12.2010

2010/1277

207

SUNA VE İNAN  KIRAÇ VAKFI

İSTANBUL

12.07.2005

2005/9172

208

SÜLEYMANİYE KÜLTÜR SANAT EĞTİM VE SAĞLIK VAKFI

ANKARA

22.07.2013

2013/5196

209

ŞAHABETTİN UYGUN VAKFI

İSTANBUL

12.02.2016

2016/8655

210

ŞEFKAT VAKFI

İSTANBUL

03.04.1992

92/2935

211

TARİH VAKFI (ESKİ ADI:TÜRKİYE EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİH VAKFI)

İSTANBUL

19.01.1998

98/10648

212

TEKFEN EĞTİM SAĞLIK KÜLTÜR SANAT VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI

İSTANBUL

23.09.2004

2004/7915

213

TEMA TÜRKİYE EREZYONLA MÜCADELE AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI

İSTANBUL

15.12.1995

95/7677

214

TERAKKİ VAKFI

İSTANBUL

10.12.1986

86/11284

215

TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

12.07.2005

2005/9172

216

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

İSTANBUL

29.07.2004

2004/8253

217

TURİZM GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

05.07.1984

84/8257

218

TÜRK ANADOLU VAKFI

KONYA

10.06.1974

7/8466

219

TÜRK BÖBREK VAKFI

İSTANBUL

22.11.1989

89/14784

220

TÜRK DİABET VE OBEZİTE VAKFI

İSTANBUL

06.12.2004

2004/8189

221

TÜRK DÜNYASI VAKFI

ESKİŞEHİR

06.06.2016

2016/8934

222

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI

İSTANBUL

20.07.1980

8/1307

223

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ANKARA KOLEJİ VAKFI

ANKARA

17.05.1991

91/1841

224

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ İSTANBUL KOLEJİ VAKFI

İSTANBUL

12.07.2005

2005/9172

225

TÜRK EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

09.12.1968

6/11056

226

TÜRK GÜREŞ VAKFI

ANKARA

11.02.1986

86/10349

227

TÜRK JAPON VAKFI

ANKARA

21.02.1995

95/6592

228

TÜRK KADININI GÜÇLENDİRME VE TANITMA VAKFI

İSTANBUL

25.04.1986

86/10613

229

TÜRK KALP VAKFI

İSTANBUL

25.12.1975

7/11/59

230

TÜRK ONKOLOJİ VAKFI

İSTANBUL

07.09.1994

94/6080

231

TÜRK PETROL VAKFI

İSTANBUL

03.10.1969

6/12528

232

TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI

ANKARA

25.01.1980

8/218

233

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI

ANKARA

22.01.2018

2018/11276

234

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ELELE VAKFI (ESKİ ADI:TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ REHABİLATASYON VE BAKIM MERKEZİ VAKFI)

ANKARA

17.02.1997

97/9239

235

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFI

ANKARA

31.01.2019

695

236

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI

ANKARA

26.07.1982

8/5223

237

TÜRK TANITMA VAKFI

ANKARA

27.02.1982

8/4356

238

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI

İSTANBUL

27.09.1985

85/9901

239

TÜRKİYE AYAKKABI SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

28.10.2004

2004/8058

240

TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ VAKFI (ESKİ ADI:BİLİM MERKEZİ VAKFI)

İSTANBUL

23.02.1998

98/10700

241

TÜRKİYE DEVLET HASTANELERİ VE HASTALARA YARDIM VAKFI

ANKARA

05.04.1993

93/4271

242

TÜRKİYE DİYABET VAKFI

İSTANBUL

16.11.2000

2000/1862

243

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

ANKARA

20.12.1977

7/14433

244

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

İSTANBUL

09.10.1995

95/7445

245

TÜRKİYE EĞİTİM, SAĞLIK, BİLİM VE ARAŞTIRMA VAKFI

İSTANBUL

05.02.2018

2018/11335

246

TÜRKİYE EĞİTİM SAĞLIK VE ARAŞTIRMA VAKFI (ESKİ ADI: MEDİPOLİTAN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI)

İSTANBUL

12.10.2009

2009/15502

247

TÜRKİYE EKONOMİ VE SOSYAL ETÜDLER VAKFI

İSTANBUL

18.07.2001

2001/2854

248

TÜRKİYE EKONOMİK VE KÜLTÜREL DAYANIŞMA VAKFI

ANKARA

30.01.2012

2012/2774

249

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL

24.01.2007

2007/11604

250

TÜRKİYE ENGELLİLER VAKFI

İSTANBUL

24.10.2011

2011/2366

251

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI

İSTANBUL

17.10.2016

2016/9378

252

TÜRKİYE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI (ESKİ ADI:TÜRKİYE GAZİLER VE KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI)

ANKARA

17.11.1999

99/13698

253

TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI

İSTANBUL

26.09.2011

2011/2292

254

TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI

ANKARA

10.09.1990

90/874

255

TÜRKİYE İLMİ İÇTİMAİ HİZMETLER VAKFI

İSTANBUL

24.07.2017

10633

256

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU MİKROCERRAHİ VE REKONSTRÜKSİYON VAKFI

İSTANBUL

28.07.1986

86/11001

257

TÜRKİYE KALKINMA VAKFI

ANKARA

08.05.1972

7/4434

258

TÜRKİYE KALP VE SAĞLIK VAKFI

İZMİR

04.11.2008

2008/14360

259

TÜRKİYE KANSERLE SAVAŞ VAKFI

İSTANBUL

10.10.1976

7/12755

260

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI

İSTANBUL

07.12.1989

89/14827

261

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

İSTANBUL

02.04.1969

6/11572

262

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

ANKARA

22.06.2015

2015/7904

263

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VE YANIK TEDAVİ VAKFI

ANKARA

29.01.1981

8/2337

264

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

İSTANBUL

07.09.1994

94/6080

265

TÜRKİYE TANITIM ARAŞTIRMA DEMOKRASİ VE LAİK OLU