Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılabilecek İktisadi Kıymet Tutarı

YILLAR

TUTAR

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

2021

1.500

VUK Genel Tebliği Sıra No:522

2020

1.400

VUK Genel Tebliği Sıra No:513

2019

1.200

VUK Genel Tebliği Sıra No:504

2018

1.000

VUK Genel Tebliği Sıra No:490

2017

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012

770

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

 
 

 

Amortisman Oranları

Vergilerinizi Ödeyebileceğiniz Anlaşmalı Bankalar

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.  

Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, 

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

• Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

• Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

• Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 

• Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 

• Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  (PTT)

vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir. 

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacaktır.

Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi), 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,  tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,  sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının, aşağıda unvanları belirtilen bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam edilmektedir. 

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

• Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

• Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 

• Akbank T.A.Ş. 

• Şekerbank T.A.Ş. 

• Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 

• Türkiye İş Bankası A.Ş.

• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

• ING Bank A.Ş.  

• QNB Finansbank A.Ş. 

• HSBC Bank A.Ş.  

• Alternatifbank A.Ş.    

• Denizbank A.Ş. 

• Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 

• Odea Bank A.Ş. 

• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 

 

Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
(G.V.K. Madde 82)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2021

43.000 TL

313 Seri No.lu Genel Tebliği

2020

40.000 TL

310 Seri No.lu Genel Tebliği

2019

33.000 TL

305 Seri No.lu Genel Tebliği

2018

27.000 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

24.000 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

24.000 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

23.000 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

21.000 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

21.000 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

20.000 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

 
 

 

 

Asgari Ücretten Yapılan Kesintiler

 

ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN KESİNTİLERİ

AÇIKLAMA

2021 YILI

2020 YILI

2019 YILI

2018 YILI

2017 YILI

ASGARİ ÜCRET

3.577,50

   2.943,00

   2.558,40

   2.029,50

   1.777,50

SGK PRİMİ (%14)

500,85

      412,02

      358,18

      284,13

      248,85

İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)

35,78

        29,43

        25,58

        20,30

        17,78

GELİR VERGİSİ MATRAHI

3.040,87

   2.501,55

   2.174,64

   1.725,07

   1.510,88

GELİR VERGİSİ (%15)

456,13

      375,23

      326,20

      258,76

      226,63

DAMGA VERGİSİ (%07,59)

27,15

        22,34

        19,42

        15,40

        13,49

KESİNTİLER TOPLAMI

1.019,91

      839,02

      729,38

      578,59

      506,75

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (*)

268,31

      220,73

      191,88

      152,21

      133,31

NET ASGARİ ÜCRET

2.825,90

   2.324,71

   2.020,90

 1.603,12

   1.404,06

(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Ba-Bs Formları ile Bildirim

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Bina İnşaat Maliyet Bedelleri Cetveli

Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Damga Vergisi Tutarları

Defter Tasdik Zamanları

DEFTER TASDİK ZAMANI (V.U.K. MADDE 221)

TASDİK HALLERİ

TASDİK ZAMANI

DAYANAĞI

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler

Ertesi yılın Ocak ayı, hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde

V.U.K.222.Maddesi

Öteden beri işe devam edenler

Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde)

V.U.K.221.Maddesi

Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler

Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda

 

Yeni işe başlayanlar

İşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.)

V.U.K.221.Maddesi

Yeni işe başlayan,sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler

İşe başlama,sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;vergi muafiyeti kalkanlar,muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde

V.U.K.221.Maddesi

Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme

Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce

V.U.K.221.Maddesi

NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyerinin olmaması halinde ikametgahının bulunduğu yerdeki (bulunduğu yerden kasıt, ilin büyükşehir belediyeliği, varsa merkez ilçeler de dâhil olmak üzere büyükşehir belediye hudutları içinde kalan kısım, merkez ilçe olmayan diğer ilçelerde ise, o ilçe belediye hudutları içinin esas alınması anlaşılacaktır.) noterlere tasdik ettirilir.

Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir işyeri için işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere defter tasdik ettirebileceği gibi merkezden tek bir defter tasdik ettirmek suretiyle bu defterde merkez ve şube hesaplarını ayrı ayrı kodlayarak izlemesi de mümkün bulunmaktadır.

Defterler, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.

 

Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
(G.V.K. Mükerrer 80)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2021

19.000 TL

313 Seri No.lu Genel Tebliği

2020

18.000 TL

310 Seri No.lu Genel Tebliği

2019

14.800 TL

305 Seri No.lu Genel Tebliği

2018

12.000 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

11.000 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

11.000 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

10.600 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

9.700 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

9.400 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

8.800 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

 
 
 

Değerli Kağıt Bedelleri

Elektronik Ortamda Beyannamesini Gönderme Yetkisi

Elektronik ortamda beyannamesini göndermeye yetkisi olanların listesi;

  • Avukatlar
  • Noterler
  • Bankalar
  • SMMM
  • YMM
  • SM
  • Yanında Bağımlı Meslek Mensubu Çalıştıran Mükellefler
  • YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamış Mükellefler
  • Faal olmayan Meslek Mensubu
  • Geliri Limit üstü olan Mükellefler (Aktif büyüklüğü veya Cirosu belli bir limitin üstünde olanlar)
  • Kamu İdareleri (Resmi Kurumlar)
  • Meslek Odaları (Hem kendileri için, hem de Basit usulde vergilendirilen üyeleri için)
  • Kurumsal Kamu (Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman İşletmeleri, THY gibi)

Engellilik İndirimi

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

1500

1400

1200

1000

1200

900

II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

860

790

650

530

650

460

III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

380

350

290

240

290

210

Fatura Düzenleme Sınırı

FATURA DÜZENLEME SINIRI

(V.U.K. MADDE:232)

YILLAR

TUTAR

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

2021

1.500

VUK Genel Tebliği Sıra No:522

2020

1.400

VUK Genel Tebliği Sıra No:513

2019

1.200

VUK Genel Tebliği Sıra No:504

2018

1.000

VUK Genel Tebliği Sıra No:490

2017

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012

770

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

 
 

Gecikme Zammı Oranları

GECİKME ZAMMI TABLOSU

GENEL TEBLİĞ NO /
MADDE NO/B.K.K. NO 

UYGULAMA TARİHLERİ

ORANI

359

01/01/1981 - 29/02/1984 Tarihleri arasında

1.Ay

10%

   

Diğer Aylar için Aylık

3%

367

01/03/1984 - 31/08/1985 Tarihleri arasında

1.Ay

10%

   

Diğer Aylar için Aylık

4%

370

01/09/1985 - 31/05/1988 Tarihleri arasında

1.Ay

10%

   

Takip Eden 5 Ay için Aylık

7%

   

Diğer Aylar için Aylık

5%

372

01/06/1988 - 31/12/1988 Tarihleri arasında

İlk 3 Ay

10%

   

Takip Eden 3 Ay için Aylık

8%

   

Diğer Aylar için Aylık

6%

375

01/01/1989 - 31/12/1989 Tarihleri arasında

İlk 4 Ay için Aylık

10%

   

Diğer Aylar için Aylık

7%

378

01/01/1990 - 29/12/1993 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

7%

381

30/12/1993 - 07/03/1994 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

9%

383

08/03/1994 - 30/08/1995 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

12%

389

31/08/1995 - 31/01/1996 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

10%

391

01/02/1996 - 08/07/1998 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

15%

403

09/07/1998 - 19/01/2000 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

12%

408

20/01/2000 - 01/12/2000 Tarihleri arasında

Her Ay için

6%

411

02/12/2000 - 28/03/2001 Tarihleri arasında

Her Ay için

5%

415

29/03/2001 - 30/01/2002 Tarihleri arasında

Her Ay için

10%

422

31/01/2002 - 11/11/2003 Tarihleri arasında

Her Ay için

7%

429

12/11/2003 - 01/01/2004 Tarihleri arasında

Her Ay için

4%

5035 Sayılı Kanunun
4. maddesi

02/01/2004 - 01/03/2005 Tarihleri arasında

Her Ay için

4%

434

02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında

Her Ay için

3%

438

21/04/2006 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

2,5%

2009/15565 Sayılı B.K.K.

19/11/2009 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

1,95%

2010/965 Sayılı B.K.K.

19/10/2010 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

1,40%

62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

05/09/2018 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

2 %

1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

01/07/2019 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

2,5 %

1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

02/10/2019 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

2 %

1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

30/12/2019 Tarihinden İtibaren

Her Ay İçin

1,6 %

 
 

Geçici Vergi Oranları

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Yıllar

Gelir Vergisi

Mükellefleri İçin

Kurumlar Vergisi

Mükellefleri İçin

2021

% 15

% 20

2020

% 15

% 22

2019

% 15

% 22

2018

% 15

% 22

2017

% 15

% 20

2016

% 15

% 20

2015

% 15

% 20

2014

% 15

% 20

2013

% 15

% 20

2012

%  15

%  20

 

Gelir Vergisi Tarifesi

2021 YILI İÇİN

24.000 TL’ye kadar

%15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL fazlası

%20

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 (ücret gelirlerindde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL) fazlası

%27

650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL) fazlası

%35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL) fazlası

%40

 

2020 YILI İÇİN

22.000 TL’ye kadar

%15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL fazlası

%20

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 (ücret gelirlerindde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL) fazlası

%27

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL) fazlası

%35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL) fazlası

%40

 

2019 YILI İÇİN

18.000 TL’ye kadar

%15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL fazlası

%20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 (ücret gelirlerindde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL) fazlası

%27

98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL) fazlası

%35

 

2018 YILI İÇİN

14.800 TL’ye kadar

%15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL fazlası

%20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 (ücret gelirlerindde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL) fazlası

%27

90.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL) fazlası

%35

 

2017 YILI İÇİN

13.000 TL’ye kadar

%15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL fazlası

%20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 (ücret gelirlerindde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL) fazlası

%27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL) fazlası

%35

 

2016 YILI İÇİN

12.600 TL’ye kadar

%15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL fazlası

%20

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 (ücret gelirlerindde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL) fazlası

%27

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL) fazlası

%35

 

Harç Tutarları

KDV Oranları

Kurumlar Vergisi Oranları

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

Hesap Dönemi

Oranı

Dayanağı

2021 Yılı

%20

K.V.K Mad.32

2020 Yılı

%22

K.V.K. Geçici Madde 10

2019 Yılı

%22

K.V.K. Geçici Madde 10

2018 Yılı

%22

K.V.K. Geçici Madde 10

2017 Yılı

%20

K.V.K Mad.32

2016 Yılı

%20

K.V.K Mad.32

2015 Yılı

%20

K.V.K Mad.32

2014 Yılı

%20

K.V.K Mad.32

2013 Yılı

%20

K.V.K Mad.32

 
 

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları - Tam Mükellef

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları - Dar Mükellef

Konut Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları

MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARLARI

GELİRİN ELDE EDİLDİĞİ YIL

İSTİSNA TUTARI

DAYANAĞI

2021

7.000.-TL

313 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2020

6.600.-TL

310 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2019

5.400.-TL

305 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2018

4.400.-TL

302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2017

3.900.-TL

296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2016

3.800.-TL

290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

3.600.-TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2014

3.300.-TL

285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2013

3.200.-TL

284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2012

3.000.-TL

280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 
 

Özel Tüketim Vergisi Tutarları ve Oranları

Tecil Faiz Oranları

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye
İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
(G.V.K. Madde 86)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2020

2.800 TL

313 Seri No.lu Genel Tebliği

2019

2.600 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2018

1.800 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

1.600 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

1.580 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

1.500 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

1.400 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

1.390 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

1.290 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

 
 

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Cezalar ile İlgili Maktu Hadler

Vergiden İstisna Yemek Bedeli

Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları
(G.V.K. 23/8)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2021

25,00 TL

313 Seri No.lu Genel Tebliği

2020

23,00 TL

310 Seri No.lu Genel Tebliği

2019

19,00 TL

305 Seri No.lu Genel Tebliği

2018

16,00 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

14,00 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

13,70 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

13,00 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

12,00 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

12,00 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

11,70 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

 
 

Yeniden Değerleme Oranları

YILLAR

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2020

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:521)

 

% 9,11

2019

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:512)

 

% 22,58

2018

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:503)

 

% 23,73

2017

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:484)

%14,47

2016

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:474)

%3,83

2015

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:457)

%5,58

2014

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:441)

%10,11

2013

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:430)

%3,93

2012

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:419)

%7,80

2011

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:410)

%10,26

2010

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:401)

%7,7

 
 

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar